top of page

Privacyverklaring

 

Deze voorwaarden hebben betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door:
Mr. Thomas THYS

KBO nr. 0682.560.888
Kantooradres te 2500 Lier, Donk 37, België
Tel. 0476/234171

E-mail : thomas@advocaat-thys.be
www.advocaatthys.be
Hierna "de advocaat" genoemd

Algemeen

De advocaat respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (hierna "AVG" genoemd) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens de advocaat verwerkt.

Doel verwerking persoonsgegevens

De advocaat verwerkt uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden (overigens niet limitatief):

 • voor het verlenen van juridische diensten, waaronder het uitvoeren van de toevertrouwde taak;

 • advisering, bemiddeling en verwijzing;

 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;

 • communicatiedoeleinden;

 • voor een correcte toegang en gebruik van website en diensten via onze cookiepolicy;

 • voor het verbeteren van de inhoud van onze website;

 • ...

Het verwerken van uw persoonsgegevens door de advocaat is noodzakelijk voor de optimale uitvoering van bovenstaande activiteiten. De advocaat zal uw persoonsgegevens enkel voor deze doeleinden verwerken, behoudens uw verdere toestemming.

De verzamelde persoonsgegevens

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt de advocaat omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

De advocaat verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting;

 • uitvoering van een overeenkomst of uitvoering van de toevertrouwde taak;

 • verkregen toestemming van betrokkene(n);

 • gerechtvaardigd belang;

Informatie aan derden

Feitelijke verwerkers

De advocaat maakt o.a. gebruik van diensten van CICERO LAWPACK voor de verwerking van persoonsgegevens. Deze feitelijke verwerkers verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG.


Doorgifte aan derden

De advocaat deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigenonderzoek of het inschakelen van een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan de advocaat persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Wanneer de advocaat zich in bepaalde bovengenoemde omstandigheden genoodzaakt ziet persoonsgegevens aan derden door te geven, zal de advocaat erop toezien dat de derden de wettelijke verplichtingen en garanties inzake de verwerking van persoonsgegevens naleven. Dit maakt een inspanningsverbintenis uit in hoofde van de advocaat.

Veiligheid

De advocaat hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Bewaarperiode van persoonsgegevens

De advocaat bewaart uw persoonsgegevens tot 5 jaar na het afsluiten van het dossier door de advocaat, zoals ook opgelegd door de regels van toepassing op advocaten, tenzij een andere bewaarperiode wettelijk verplicht is of noodzakelijk ter bewaring.

Uw rechten

De advocaat stelt alles in het werk opdat de persoonsgegevens in overeenstemming zijn met de wettelijke vereisten. Daarenboven heeft u verschillende rechten die de privacywet u toekent:

 • Recht op informatie (ontvangst privacyverklaring);

 • Recht op inzage;

 • Recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens);

 • Recht op beperking van de verwerking

 • Recht op overdraagbaarheid

 • Recht van bezwaar

 • Recht op een klacht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (adres: drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel: 02/274.48.00, e-mail: commission@privacycommission.be)

Als u één van deze rechten wenst uit te oefenen, kan u een verzoek richten aan de advocaat. Om uw verzoek correct te kunnen behandelen, vragen wij u om zo specifiek mogelijk te zijn bij het richten van uw aanvraag. Om misbruik te voorkomen vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen.

Toestemming

Door aanvaarding van deze privacyverklaring gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat de advocaat de verzamelde gegevens mag gebruiken in het kader van haar verwerkingsdoeleinden.

U hebt het recht uw toestemming ten alle tijden in te trekken voor de verwerking die op deze toestemming gebaseerd is. Deze intrekking laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan onverlet.

U kan dit recht uitoefenen zoals omschreven in punt 8 van deze privacyverklaring

Update privacyverklaring

Wij houden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in onze privacyverklaring. Het verdient daarom aanbeveling om regelmatig onze privacyverklaring te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:
Mr. Thomas THYS, Advocaat
Donk 37, 2500 Lier, België
Tel. 0476/234171

Email : thomas@advocaat-thys.be

bottom of page